Đơn giá thiết kế?
Tính đột phá về ý tưởng?
Tất cả các yếu tố trên?
Phong cách chuyên nghiệp ?
Chất lượng các sản phẩm đã thực hiện?
Vấn đề khác?