Tư vấn thiết kế nhà ở phố Nguyễn An Ninh, Hà Nội cho anh Nguyễn Mạnh Quỳnh