- Thiết kế nhà – Thiết kế nội thất – Thi công nội thất | WEDO - http://wedo.com.vn -

Tra cứu cấp phối, mác, cường độ bê tông, vữa

Cấp phối vừa, cấp phối bê tông, Mác bê tông

Tra cứu cấp phối, mác, cường độ bê tông, vữa

 CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

288,0250,5053250,913275189,6251

Mác 200

350,550,4807250,89995189,6251

Mác 250

415,1250,45510,886625189,6251

Mác 300

449,9750,45510,886625178,3522,498751

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

303,40,4868750,903025199,8751

Mác 200

370,0250,461250,88765199,8751

Mác 250

444,850,4253750,87945199,8751

Mác 300

469,450,43460,882525185,52523,47251

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)


CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

272,650,50840,913275179,3751

Mác 200

331,0750,4827750,90405179,3751

Mác 250

393,60,46330,8856179,3751

Mác 300

466.380.420.87184.522,498751

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

288.030,489950,90405189,6252

Mác 200

350.550,4663750,888675189,6252

Mác 250

415.130,4376750,87945189,6252

Mác 300

437.680,4520250,882525173,22521,883752

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)