- Thiết kế nhà – Thiết kế nội thất – Thi công nội thất | WEDO - http://wedo.com.vn -

Tra cứu cấp phối, mác, cường độ bê tông, vữa

Tra cứu cấp phối, mác, cường độ bê tông, vữa

 CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

288,0250,5053250,913275189,6251

Mác 200

350,550,4807250,89995189,6251

Mác 250

415,1250,45510,886625189,6251

Mác 300

449,9750,45510,886625178,3522,498751

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

303,40,4868750,903025199,8751

Mác 200

370,0250,461250,88765199,8751

Mác 250

444,850,4253750,87945199,8751

Mác 300

469,450,43460,882525185,52523,47251

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)


CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

272,650,50840,913275179,3751

Mác 200

331,0750,4827750,90405179,3751

Mác 250

393,60,46330,8856179,3751

Mác 300

466.380.420.87184.522,498751

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kgm3m3lítkg%

Mác 150

288.030,489950,90405189,6252

Mác 200

350.550,4663750,888675189,6252

Mác 250

415.130,4376750,87945189,6252

Mác 300

437.680,4520250,882525173,22521,883752

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)