Cưỡng chế chặt ngọn, tự chịu kinh phí tiến hành?
Chấp nhận nộp phạt tương đương với giá trị đầu tư của số tầng vượt phép?
Phương án khác?
Thu hồi lại phần diện tích đầu tư vượt phép?
Phá dỡ toàn bộ?
Thu hồi toàn bộ?