UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ được phân ra nhiều loại cụ thể…

Quyết định 26/2005/QĐ-UB của UBND thành phố ban hành về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn đã quy định: Đất do các tổ chức kinh tế đang sử dụng làm cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế, khi Nhà nước thu hồi và phải di dời thì được bồi thường hỗ trợ như sau:

Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng mà tiền đó không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao có nộp tiền sử dụng đất, đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng mà tiền sử dụng và tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã nộp thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; đất được giao không phải nộp tiền sử dụng đất thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường cho đất bị thu hồi do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ GPMB chi trả. Cụ thể :

– Trường hợp là Cty nhà nước thì được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi thường cho đất bị thu hồi. Nếu Cty chưa làm thủ tục theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng để sử dụng số tiền hỗ trợ này thì được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để tổ chức được giao đất, cho thuê đất hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ GPMB chuyển số tiền hỗ trợ cho kho bạc quản lý; số tiền không sử dụng hết(nếu có) là nguồn vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho Cty.

– Trường hợp không phải là Cty nhà nước thì được hỗ trợ từ 20 – 30% mức bồi thường cho đất bị thu hồi để di dời, xây dựng cơ sở mới, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng; mức hỗ trợ cụ thể do UBND thành phố quy định.