Theo Quyết định số 26/2005-QÐ-UB của UBND thành phố, ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB và căn cứ vào dự án đầu tư được phê duyệt, khi thực hiện GPMB để thu hồi đất, chủ đầu tư cần phải thực hiện một số điều sau:

Thứ nhất: Trước khi GPMB, chủ đầu tư cần chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư để tổ chức di chuyển các hộ dân về nơi ở mới hoặc đề nghị UBND thành phố bố trí tái định cư và chi trả kinh phí thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở tại các khu tái định cư.

Thứ hai: Chủ đầu tư phải lập dự toán chi phí phục vụ công tác GPMB trình UBND quận, huyện phê duyệt và sau 5 ngày nhận được quyết định phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm trích nộp theo mức quy định cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận, huyện và Ban chỉ đạo GPMB thành phố theo tiến độ thực hiện GPMB của dự án, đồng thời chủ động phối hợp với Ban bồi thường GPMB quận, huyện để lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo chính sách hiện hành.

Thứ ba: Chủ đầu tư phải tham gia Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận, huyện, cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan đến dự án cũng như phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ công tác thẩm định của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận, huyện trước khi trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt, để phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công khai phương án và các văn bản liên quan theo thời gian quy định.

Thứ tư: Phối hợp với Ban Bồi thường GPMB quận, huyện và UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao nhà đất tái định cư và nhận bàn giao mặt bằng.