Ủy quyền phê duyệt quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu dự án nhóm C cho 5 đơn vị: Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trường đại học kiến trúc Hà Nội, Trường đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Ngày 11/4/2006, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 11/2006/QÐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Phạm vi ủy quyền bao gồm quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, công tác đấu thầu và thẩm định thiết kế cơ sở. Việc ủy quyền của Bộ Xây dựng xuất phát từ yêu cầu cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường việc phân cấp, uỷ quyền trong đầu tư xây dựng công trình, nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ủy quyền về chủ trương đầu tư, đối với dự án nhóm A, B, các tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng báo cáo Bộ xin chủ trương đầu tư, chỉ rõ tính hiệu quả của việc đầu tư, khái quát về nội dung và quy mô đầu tư, mức đầu tư… Sau khi được Bộ đồng ý bằng văn bản, các doanh nghiệp mới lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Ðối với các dự án nhóm C, hội đồng quản trị tổng công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo về Bộ. Riêng đối với các dự án nhóm C mang tính đặc thù (đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng mới, đầu tư ngành nghề mới, công nghệ mới) thì trước khi quyết định đầu tư phải được Bộ đồng ý về chủ trương và quy mô đầu tư.

Về quyết định đầu tư, Bộ trưởng uỷ quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư các dự án nhóm C cho các đơn vị: Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trường đại học kiến trúc Hà Nội, Trường đại học kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Các đơn vị được uỷ quyền tổ chức lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Ðối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng, uỷ quyền cho các đơn vị có dự án tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định…

Bộ Xây dựng uỷ quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhóm C cho 5 đơn vị nêu trên và các đơn vị có dự án đầu tư mà tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng. Ðối với dự án nhóm A, Bộ sẽ xem xét uỷ quyền cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Ðối với các dự án nhóm B, nhóm C, uỷ quyền cho các chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Người được uỷ quyền quyết định đầu tư và quyết định về các nội dung của quá trình thực hiện đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quyết định của mình; bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không xảy ra thất thoát lãng phí; đồng thời chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, hàng quý của từng dự án và tổng thể các dự án, chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định.