Đó là một quy định mới mà Bộ Xây dựng đưa ra trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Khu đô thị mới, dự kiến được ban hành trong quý này. Việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng sẽ thực hiện theo hướng một cửa nhằm đơn giản thủ tục và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Cũng theo đó, Thủ tướng sẽ phê duyệt đầu tư dự án có quy mô vốn 200 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, thông tư cũng đề cập nhiều đến các yêu cầu về quy hoạch xây dựng đô thị, khuyến khích ưu đãi trong đầu tư khu đô thị mới, trách nhiệm của chủ đầu tư sau kinh doanh… Chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, đồng thời có quyền đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng do Nhà nước lập để phù hợp với dự án đầu tư của mình.

Nhằm kiểm tra năng lực tài chính của các chủ đầu tư, ban soạn thảo dự kiến yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án phải trình báo cáo kiểm toán trong thời gian 1 đến 3 năm gần nhất. Quy định này sẽ hạn chế tình trạng nhiều doanh nghiệp không có khả năng tài chính vẫn lập dự án, xin đất rồi bán lại kiếm lời.