Hỏi: Trước đây di sản là nhà ở được mở thừa kế trước ngày 1.7.1991 có Việt kiều tham gia đều tạm ngưng, chưa giải quyết. Hình như nay đã được giải quyết? Nếu tôi nhập quốc tịch Mỹ thì có ảnh hưởng tới việc hưởng phần di sản đó không?

Lam Tuyen (Mỹ)

Trả lời: Kể từ ngày 1.9.2006 đối với di sản là nhà ở mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 1.7.1991 được giải quyết như sau:

– Nếu bạn có quốc tịch Việt Nam hoặc đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam hoặc đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng chưa nhập quốc tịch nước ngoài thì được xác lập quyền sở hữu nhà ở đối với phần thừa kế của mình.

– Nếu bạn đã nhập quốc tịch nước ngoài và đã thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bạn là người gốc Việt Nam nhưng chưa từng có quốc tịch Việt Nam thì được hưởng giá trị phần thừa kế đó.

Trường hợp đến ngày 1.9.2006, di sản là nhà ở đó đã được bán mà số tiền đang được gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng của Việt Nam thì bạn làm thủ tục nhận tiền tại kho bạc, ngân hàng theo quy định của pháp luật và bạn xuất trình giấy tờ sau đây chứng minh được hưởng thừa kế:

– Văn bản thoả thuận chia thừa kế hoặc trích lục bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

– Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu nước ngoài hợp lệ. Trong trường hợp bạn sử dụng hộ chiếu nước ngoài thì phải kèm theo giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận đăng ký công dân (theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27.7.2006).