UBND TP vừa ban hành Quyết định 165/2005/QÐ-UB quy định tạm thời xác định giá trị nhà, vật kiến trúc để bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo Quy định này, có 3 trường hợp nhà bị cắt xén một phần nhưng được bồi thường toàn bộ.

Một là nhà bị cắt xén, phá dỡ một phần mà do phá dỡ dẫn đến toàn bộ phần còn lại không đảm bảo khả năng chịu lực. Hai là nhà sau khi cắt xén, phá dỡ mà diện tích còn lại của tầng 1 có diện tích sàn xây dựng từ 15m2 trở xuống có chiều rộng mặt tiền tại chỉ giới cắt xén theo quy hoạch hoặc chiều sâu so với chỉ giới cắt xén theo quy hoạch từ 3m trở xuống nếu cam kết phá dỡ hết.

Ba là nhà bị cắt xén, phá dỡ mà không thuộc diện quy định tại 2 trường hợp trên, nhưng diện tích còn lại chỉ còn cầu thang, nhà vệ sinh.

Diện tích nhà còn lại sau bị phá dỡ được tính bổ sung theo nguyên tắc: với nhà khung bê tông cốt thép thì tính từ chỉ giới cắt xén đến khung kết cấu chịu lực gần nhất. Nhà xây gạch chịu lực bị cắt xén mà không ảnh hưởng đến an toàn của nhà thì diện tích bồi thường được xác định bằng chiều rộng mặt tiền tại chỉ giới cắt xén nhân với chiều sâu nhà, nhân với số tầng nhà bị cắt xén.

Nguyên tắc xác định giá trị hiện có của nhà, công trình được xác định bằng công thức: Ghc= Mkl . Gxl . Tcl. Trong đó, Ghc là giá trị hiện có của nhà cửa, vật kiến trúc; Mkl là số diện tích (m2) sàn xây dựng (hoặc đơn vị thể tích, chiều dài vật kiến trúc) được tính bồi thường; Gxl là đơn giá xây dựng mới của một đơn vị tính của nhà, vật kiến trúc; Tcl là tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà hoặc vật kiến trúc được xác định. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, công trình được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của các kết cấu chính (móng, khung, cột, tường, nền, sàn, kết cấu đỡ mái và mái) tạo nên nhà, công trình đó và tỷ lệ giá trị kết cấu chính đó so với tổng giá trị nhà, công trình.