UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 11 (25/1/2006) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 106/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo đó, mức hỗ trợ phải được xây dựng đảm bảo cho các trường hợp sử dụng đất ở bị thu hồi trong cùng khu vực sau khi trừ tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định không bị chênh lệch nhau.

Cụ thể, những nội dung của Quyết định 106 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được sửa đổi, bổ sung trong Quyết định 11 như sau:

– Mục 3.1 khoản 3 Điều 9

Quy định tại Quyết định 106:

3- Hỗ trợ về đất:

3.1- Trường hợp giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính bồi thường (quy định tại khoản 2 Điều này) thấp hơn mức giá các loại đất đang áp dụng để tính bồi thường ở các dự án đầu tư của Nhà nước trên cùng vị trí, khu vực đất trong cùng thời điểm thì được phép tính hỗ trợ thêm. Mức hỗ trợ thêm này do Hội đồng bồi thường của dự án xác định khi xây dựng phương án bồi thường theo các trường hợp sau:

a) Tính hỗ trợ thêm trên giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố công bố (giá đất theo Quỵết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các văn bản điều chỉnh, bổ sung có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố) để phù hợp với mức giá các loại đất để tính bồi thường đang áp dụng ở các dự án liền kề và đảm bảo các trường hợp sử dụng đất ở bị thu hồi sau khi trừ tiền sử dụng đất nộp theo quy định có mức giá bồi thường về đất ở không thấp hơn các trường hợp tương tự ở dự án liền kề trước đó đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

b) Trường hợp khi tính hỗ trợ trên giá đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố công bố để tính bồi thường theo mục a nêu trên mà gây ảnh hưởng đến dự án liền kề thì chỉ tính hỗ trợ thêm để bằng với mức giá các loại đất để tính bồi thường đang áp dụng ở các dự án liền kề và xác định mức hỗ trợ cụ thể đối với các trường hợp phải trừ tiền sử dụng đất để đảm bảo nguyên tắc quy định tại mục a nêu trên.

c) Mức giá các loại đất để tính bồi thường sau khi tính hỗ trợ thêm không được vượt quá khung giá các lọai đất để tính bồi thường do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (theo quy định tại khoản 2 Điều này). Trường hợp cao hơn (kể cả trường hợp phải hỗ trợ thêm theo quy định tại điểm a và b nêu trên) phải báo cáo Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố có ý kiến thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt phương án bồi thường.

d) Trường hợp tại khu vực đất thu hồi không có dự án nào đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì áp dụng theo đơn giá các loại đất quy định tại Quyết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 và các văn bản điều chỉnh bổ sung có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp phải hỗ trợ thêm thì áp dụng theo mức giá đất có hỗ trợ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (theo quy định tại khỏan 2 Điều này). Trường hợp có vướng mắc hoặc giá cao hơn khung giá đất có hỗ trợ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thì phải báo cáo Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố có ý kiến thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt phương án bồi thường.

Quyết định 11 sửa đổi, bổ sung:

3.1- Trường hợp giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính bồi thường (quy định tại khoản 2 Điều này) thấp hơn mức giá các loại đất đang áp dụng để tính bồi thường ở các dự án đầu tư của Nhà nước trong cùng khu vực đất và cùng thời điểm trên địa bàn quận – huyện thì Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt mức hỗ trợ bổ sung. Mức hỗ trợ bổ sung này do Hội đồng Bồi thường của dự án xác định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt theo nguyên tắc khi tính hỗ trợ bổ sung vào giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố công bố (giá đất theo Quyết định số 227/2005/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2005 và các văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố) phải phù hợp và không vượt quá mức giá các loại đất để tính bồi thường đang áp dụng ở các dự án đầu tư của Nhà nước trong cùng khu vực có vị trí tương ứng trên từng địa bàn quận – huyện, kể cả vị trí giáp ranh với địa bàn quận – huyện khác; đảm bảo các trường hợp sử dụng đất ở bị thu hồi sau khi trừ tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định có tổng mức giá bồi thường, hỗ trợ về đất ở không thấp hơn các trường hợp tương tự ở dự án có vị trí tương ứng trước đó đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Trường hợp cần phải xác định mức hỗ trợ cao hơn giá các loại đất để tính bồi thường đang áp dụng ở các dự án đầu tư của Nhà nước trong khu vực trên từng địa bàn quận-huyện và những dự án giáp ranh với các quận – huyện khác hoặc trong khu vực chưa có dự án của Nhà nước đang triển khai thì Hội đồng Bồi thường của dự án phải báo cáo Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố có ý kiến thẩm định mức hỗ trợ bổ sung về đất trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt. Nếu còn có ý kiến khác nhau giữa Hội đồng Bồi thường của dự án và Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố về mức hỗ trợ bổ sung về đất thì Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Nguyên tắc xác định giá đất để tính bồi thường và hỗ trợ thêm trên cũng được áp dụng đối với phần diện tích đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường và không mặt tiền đường (ngoài phạm vi 100m so với vị trí mặt tiền đường) quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quyết định 106.