(Kèm theo Thông báo liên sở số:01/2006/TBVL-LS ngày 30 tháng 12 năm 2005)

(Thực hiện từ 1/1/2006, chưa có thuế VAT)

93

Cột điện LT12 – 190A

2.094.000 đ/cột

94

Cột điện LT12 – 190B

2.474.000 đ/cột

95

Cột điện LT12 – 190C

2.948.000 đ/cột

96

Cột điện LT12 – 190D

3.452.000 đ/cột

97

Cột điện LT14A (liền)

3.140.000 đ/cột

98

Cột điện LT14B (liền)

3.640.000 đ/cột

99

Cột điện LT14C (liền)

4.220.000 đ/cột

100

Cột điện LT14D (liền)

4.340.000 đ/cột

101

Cột điện LT14 – 190A (G6N8)

4.505.000 đ/cột

102

Cột điện LT14 – 190B (G6N8)

4.963.000 đ/cột

103

Cột điện LT14 – 190C (G6N8)

5.590.000 đ/cột

104

Cột điện LT14 – 190D (G6N8)

6.350.000 đ/cột

105

Cột điện LT16 – 190A (G6N10)

4.907.000 đ/cột

106

Cột điện LT16 – 190B (G6N10)

5.772.000 đ/cột

107

Cột điện LT16 – 190C (G6N10)

6.607.000 đ/cột

108

Cột điện LT16 – 190D (G6N10)

6.990.000 đ/cột

109

Cột điện LT18 – 190A (G8N10)

6.023.000 đ/cột

110

Cột điện LT18 – 190B (G8N10)

7.190.000 đ/cột

111

Cột điện LT18 – 190C (G8N10)

7.354.000 đ/cột

112

Cột điện LT18 – 190D (G8N10)

7.704.000 đ/cột

113

Cột điện LT20 – 190B(G10N10)

7.280.000 đ/cột

114

Cột điện LT20 – 190C(G10N10)

7.550.000 đ/cột

115

Cột điện LT20 – 190D(G10N10)

8.600.000 đ/cột

116

Cột HB 1-6,5m (N120)

557.000 đ/cột

117

Cột HB 2-6,5m (N120)

482.000 đ/cột

118

Cột HB 3-6,5m (N120)

414.000 đ/cột

119

Cột HB 1-7,0m (N120)

703.000 đ/cột

120

Cột HB 2-7,0m (N120)

592.000 đ/cột

121

Cột HB 3-7,0m (N120)

511.000 đ/cột

122

Cột HB 1-7,5m (N120)

741.000 đ/cột

123

Cột HB 2-7,5m (N120)

643.000 đ/cột

124

Cột HB 3-7,5m (N120)

553.000 đ/cột

125

Cột HB 1-8,5m (N120)

999.000 đ/cột

126

Cột HB 2-8,5m (N120)

873.000 đ/cột

127

Cột HB 3-8,5m (N120)

738.000 đ/cột

128

Cột HB 1-7,5mC (N150)

772.000 đ/cột

129

Cột HB 2-7,5mB (N150)

733.000 đ/cột

130

Cột HB 3-7,5mA (N150)

714.000 đ/cột

131

Cột HB 1-8,5mC (N150)

1.047.000 đ/cột

132

Cột HB 2-8,5mB (N150)

907.000 đ/cột

133

Cột HB 3-8,5mA (N150)

869.000 đ/cột

134

Ống cống ly tâm D300BL

75.600 đ/m

135

Ống cống ly tâm D300DL

96.000 đ/m

136

Ống cống ly tâm D400AL

117.200 đ/m

137

Ống cống ly tâm D400BL

122.400 đ/m