(Kèm theo Thông báo liên sở số:01/2006/TBVL-LS ngày 30 tháng 12 năm 2005)

(Thực hiện từ 1/1/2006, chưa có thuế VAT)

STT

Danh mục vật liệu

Đơn giá

  THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH INAX  
  Bàn cầu

1

C-117VNTENSHI

783.000 đ/bộ

2

C-108VAICHI

1.008.000 đ/bộ

3

C-333VNASAHI

954.000 đ/bộ

4

C-333VPNYUME

1.089.000 đ/bộ

5

C-306V FUJI

1.098.000 đ/bộ

6

C-306VP FUJI

1.233.000 đ/bộ

7

C-504V TAKE

1.350.000 đ/bộ

8

C-522V MATSU

1.215.000 đ/bộ

9

C-711 VNLAN

1.485.000 đ/bộ

10

C-711V

1.377.000 đ/bộ

11

C-702VN BARA (Nắp êm)

1.575.000 đ/bộ

12

C-900VN TOKYO (Nắp êm)

3.600.000 đ/bộ

13

C-991 VHOSHI

2.790.000 đ/bộ

14

C-991- VN

2.790.000 đ/bộ

  Chậu

15

L-282V SHINJU

153.000 đ/c

16

L-284V SAKURA

225.000 đ/c

17

L-286V KIKYO

243.000 đ/c

18

L-289V TSUKI

585.000 đ/c

19

L-290V HASU

900.000 đ/c

20

L-280V (*)

139.500 đ/c

21

L-292V (*)

315.000 đ/c

22

L-2293V SORA

351.000 đ/c

23

L-2394V TAIYO

351.000 đ/c

  Chân chậu

24

L-284VD

225.000 đ/c

25

L-286VC

225.000 đ/c

26

L-289VD

342.000 đ/c

  Tiểu nam

27

U-116 VICHIGO

225.000 đ/c

28

U-114VHIMIKO

630.000 đ/c

29

U-104VYUKI

1.215.000 đ/c

30

U-411V (*)

1.737.000 đ/c

31

U-431V (*)

1.408.500 đ/c

  SẢN PHÂM CỦA CÔNG TY CAESSAR

32

Bàn cầu xổm Trắng CS1230

601.818 đ/c

33

Bàn cầu xổm Trắng CT1230

727.272 đ/c

34

Bàn cầu xổm Trắng C1250

363.636 đ/c

35

Bàn cầu xổm Trắng CT1250

786.364 đ/c

36

Bàn cầu xổm Trắng CT1206

630.000 đ/c

37

Bàn cầu Casanova Trắng CT1325B

804.545 đ/bộ