Đó là nội dung hướng dẫn mới đây của Bộ Xây dựng tại công văn số 1476/BXD-KTQH về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tạm trong các khu qui hoạch đã được công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Bộ Xây dựng, tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm của từng địa phương, từng khu vực mà UBND tỉnh qui định cụ thể thời gian thực hiện qui hoạch xây dựng, cân nhắc qui mô công trình được phép xây dựng tạm cho phù hợp, tránh lãng phí.

UBND tỉnh cũng cần qui định rõ thời gian có hiệu lực của giấy phép xây dựng tạm để người dân thực hiện. Mặc dù cũng được cấp phép xây dựng theo qui định nhưng theo nghị định 95/CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên đất, các công trình tạm không thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận.