Xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại ký giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ. Mẫu hợp đồng mua bán chung cư này áp dụng cho cả trường hợp mua bán căn hộ hình thành trong tương lai và căn hộ có sẵn.

Mẫu hợp đồng này được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Download file định dạng PDFDOWNLOAD MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUNG CƯ, CĂN HỘ

CÁC ĐIỀU KHOẢN CĂN CỨ LÀM HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

 •  Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;
 • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
 • Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Quyết định số [1]……………………………………………………………..;
 • Căn cứ hợp đồng (văn bản) ủy quyền số….….. về việc bán nhà ở qua sàn giao dịch bất động sản được ký giữa Công ty………………………với Sàn giao dịch bất động sản……..……;
 • Căn cứ khác [2] ………………………………………………………………………….;

 

CÁC PHẦN CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

 

Bên A: BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên Bán):

Bên B: BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên Mua):

Hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này với các điều, khoản sau đây:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều 2. Đặc điểm của căn hộ mua bán

1. Đặc điểm của căn hộ mua bán:

2. Đặc điểm về đất xây dựng nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 1 Điều này:

Điều 3. Giá bán căn hộ, kinh phí bảo trì, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá bán căn hộ:

2. Phương thức thanh toán:

3. Thời hạn thanh toán:

Điều 4. Chất lượng công trình nhà ở

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

1. Quyền của Bên Bán:

2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua

1. Quyền của Bên Mua:

2. Nghĩa vụ của Bên Mua:

Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan

Điều 8. Giao nhận căn hộ

Điều 9. Bảo hành nhà ở

Điều 10. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Điều 11. Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng căn hộ trong nhà chung cư

Điều 12. Trách nhiệm của hai bên và việc xử lý vi phạm hợp đồng

Điều 13. Cam kết của các bên

1. Bên Bán cam kết:

2. Bên Mua cam kết:

Điều 14. Sự kiện bất khả kháng

Điều 15. Chấm dứt hợp đồng

Điều 16. Thông báo

Điều 17. Các thỏa thuận khác

Điều 18. Giải quyết tranh chấp

Điều 19. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………………………..

2. Hợp đồng này có 19 Điều, với…..trang, được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 01 bản, Bên Bán giữ 03 bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, lệ phí và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

3. Kèm theo hợp đồng này là 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ mua bán, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ mua bán, 01 (một) bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà chung cư có căn hộ mua bán nêu tại Điều 2 của hợp đồng này đã được phê duyệt, 01 (một) bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, 01 (một) bản danh mục vật liệu xây dựng căn hộ (nếu mua bán nhà ở hình thành trong tương lai) và các giấy tờ khác như………

Các phụ lục đính kèm hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của hai bên là nội dung không tách rời hợp đồng này và có hiệu lực thi hành đối với hai bên.

4. Trong trường hợp các bên thỏa thuận thay đổi nội dung của hợp đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên./.

BÊN MUA                                                     BÊN BÁN

 

[1] Ghi các Quyết định liên quan như Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn bản phê duyệt dự án….

[2] Ghi các căn cứ liên quan đến việc mua bán căn hộ (như văn bản đăng ký mua, hợp đồng đặt cọc…).

Trường hợp Nhà nước có sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật ghi tại phần căn cứ của hợp đồng này thì bên bán phải ghi lại theo số, tên văn bản mới đã thay đổi.

[3] Ghi tên Công ty bán căn hộ.

[4] Nếu có nhiều người mua cùng đứng tên trong hợp đồng thì tại mục này phải ghi đầy đủ thông tin về những người cùng mua nhà ở này.

 [***] Trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại, các bên còn phải ghi rõ phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, riêng của chủ sở hữu nhà chung cư; diện tích sàn xây dựng; diện tích sử dụng để tính tiền mua bán căn hộ; khoản kinh phí bảo trì 2%; mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Bộ Xây dựng lưu ý, khi thông tư mới (thông tư 03/2014/TT-BXD) có hiệu lực thi hành, các trường hợp mua bán căn hộ chung cư thương mại giữa chủ đầu tư và khách hàng không tuân thủ các nội dung mới đã sửa đổi, bổ sung thì hợp đồng đã ký không được pháp luật công nhận và không được sử dụng làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 8-4-2014

Download file định dạng PDFDOWNLOAD MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUNG CƯ, CĂN HỘ

 

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ, THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ CỦA MÌNH, BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI.

WEDO RẤT VUI NẾU ĐƯỢC CÙNG BẠN HOÀN THIỆN CĂN HỘ CHUNG CƯ!