Tra cứu cấp phối, mác, cường độ bê tông, vữa

 CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kg m3 m3 lít kg %

Mác 150

288,025 0,505325 0,913275 189,625 1

Mác 200

350,55 0,480725 0,89995 189,625 1

Mác 250

415,125 0,4551 0,886625 189,625 1

Mác 300

449,975 0,4551 0,886625 178,35 22,49875 1

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 1×2, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kg m3 m3 lít kg %

Mác 150

303,4 0,486875 0,903025 199,875 1

Mác 200

370,025 0,46125 0,88765 199,875 1

Mác 250

444,85 0,425375 0,87945 199,875 1

Mác 300

469,45 0,4346 0,882525 185,525 23,4725 1

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)


CẤP PHỐI BÊ TÔNG SỬ DỤNG ĐÁ 1×2

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ THỦ CÔNG

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kg m3 m3 lít kg %

Mác 150

272,65 0,5084 0,913275 179,375 1

Mác 200

331,075 0,482775 0,90405 179,375 1

Mác 250

393,6 0,4633 0,8856 179,375 1

Mác 300

466.38 0.42 0.87 184.5 22,49875 1

(Lưu ý: Mác 300 ít khi làm được khi dùng máy trộn thủ công, nên tham khảo sử dụng bê tông thương phẩm bên dưới)

 

BÊ TÔNG, ĐÁ 2×4, SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN, ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Xi măng PCB30

Cát vàng

Đá dăm 1×2

Nước (lít)

Phụ gia dẻo hoá

Vật liệu khác

kg m3 m3 lít kg %

Mác 150

288.03 0,48995 0,90405 189,625 2

Mác 200

350.55 0,466375 0,888675 189,625 2

Mác 250

415.13 0,437675 0,87945 189,625 2

Mác 300

437.68 0,452025 0,882525 173,225 21,88375 2

(Lưu ý: Sản xuất qua dây truyền trạm trộn có thể sản xuất được mác cao hơn với cấp phối đá khác)