(Kèm theo Thông báo liên sở số:01/2006/TBVL-LS ngày 30 tháng 12 năm 2005)

(Thực hiện từ 1/1/2006, chưa có thuế VAT)

46

KM cột ĐC- 06: M16x260x260x480

167.473 đ/cột

47

KM cột thép M16x240x240x525

176.250 đ/cột

48

KM cột thép M24x300x300x675

344.203 đ/cột

49

KM cột thép Đa giác M30x1625x12

2.514.971 đ/cột

50

KM cột thép Đa giác M24x1375x8

1.030.862 đ/cột

51

KM cột thép bát giác M30x1375x8

1.519.403 đ/cột

52

KM cột thép tròn côn M30x1875x12

2.776.918 đ/cột

53

Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A

13.032.884 đ/cột

54

Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A

12.781.725 đ/cột

55

Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị nội 100A

6.973.057 đ/cột

56

Tủ điện ĐK HTCS 800x600x350 thiết bị ngoại 100A

12.671.455 đ/cột

57

Tủ điện ĐK THGT TTH -04 -03

22.259.272 đ/cột

Sản phẩm cột điện của công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt

58

Cột điện LT8 – 130A

861.000 đ/cột

59

Cột điện LT8 – 130B

930.000 đ/cột

60

Cột điện LT8 – 130C

1.020.000 đ/cột

61

Cột điện LT8 – 160A

1.125.000 đ/cột

62

Cột điện LT8 – 160B

942.000 đ/cột

63

Cột điện LT8 – 160C

1.007.000 đ/cột

64

Cột điện LT8 – 160D

1.112.000 đ/cột

65

Cột điện LT8 – 130A (BG)

1.221.000 đ/cột

66

Cột điện LT8 – 130B (BG)

968.000 đ/cột

67

Cột điện LT8 – 130C (BG)

1.043.000 đ/cột

68

Cột điện LT8 – 130D (BG)

1.138.000 đ/cột

69

Cột điện LT8,5 – 130(BG) đế to

1.247.000 đ/cột

70

Cột điện LT8,5 – 130A

1.516.000 đ/cột

71

Cột điện LT8,5 – 130B

1.057.000 đ/cột

72

Cột điện LT8,5 – 130C

1.143.000 đ/cột

73

Cột điện LT8,5 – 160A

1.308.000 đ/cột

74

Cột điện LT8,5 – 160B

1.247.000 đ/cột

75

Cột điện LT8,5 – 160C

1.313.000 đ/cột

76

Cột điện LT8,5 – 190A

1.055.000 đ/cột

77

Cột điện LT8,5 – 190B

1.138.000 đ/cột

78

Cột điện LT8,5 – 190C

1.308.000 đ/cột

79

Cột điện LT10 – 130A (BG)

1.277.000 đ/cột

80

Cột điện LT10 – 130B (BG)

1.398.000 đ/cột

81

Cột điện LT10 – 130C (BG)

1.561.000 đ/cột

82

Cột điện LT10 – 130A

1.195.000 đ/cột

83

Cột điện LT10 – 130B

1.328.000 đ/cột

84

Cột điện LT10 – 130C

1.455.000 đ/cột

85

Cột điện LT10 – 160A

1.262.000 đ/cột

86

Cột điện LT10 – 160B

1.385.000 đ/cột

87

Cột điện LT10 – 160C

1.546.000 đ/cột

88

Cột điện LT10 – 190A

1.255.000 đ/cột

89

Cột điện LT10 – 190B

1.291.000 đ/cột

90

Cột điện LT10 – 190B có sửa

1.322.000 đ/cột

91

Cột điện LT10 – 190C

1.485.000 đ/cột

92

Cột điện LT10 – 190D

1.770.000 đ/cột