Sở TN-MT&NĐ Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND các quận, huyện thống nhất giải quyết khi nhận hồ sơ đã hoàn tất thủ tục mua bán được công ty ký, duyệt.

Theo đó, đối với hồ sơ mua nhà được nộp từ ngày 1-8-2006 trở đi phải làm theo mẫu mới được UBND phường xác nhận. Riêng đối với nhà căn hộ thuộc nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở hoặc diện tích mua trong hợp đồng thuê nhà thì Xí nghiệp Quản lý nhà (Công ty Quân đội và đường sắt) chịu trách nhiệm xác nhận theo qui định.

Sở đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng TN-MT&NĐ khẩn trương trình lãnh đạo các quận, huyện ký GCN cho các hộ mua nhà theo nghị định 61/CP, đảm bảo thời gian bảy ngày theo qui trình thành phố đã qui định. Đồng thời yêu cầu các quận, huyện chủ động cử cán bộ phối hợp với Công ty Quản lý và phát triển nhà để tổ chức tiếp nhận quĩ nhà cấp 4, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8-2006.

Chỉ còn năm tháng nữa là kết thúc thời gian bán nhà theo nghị định 61/CP. Theo kế hoạch, đến cuối năm, Công ty Quản lý và phát triển nhà thành phố phải bán 40.000 căn hộ.